Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/7/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Kielce, dnia 18.10.2022 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 03.10.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Remont 14 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, numer referencyjny: MOPR/7/2022.

(…)

Skip to content