Konsultacje – realizacja zadań zlecanych z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Kielce

na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że  przygotowuje warunki otwartego konkursu ofert w zakresie zlecenia przez Miasto Kielce, ze środków własnych gminy, zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.  organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

W związku z wystąpieniem w 2020 r. szczególnych okoliczności związanych z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 uniemożliwiona została realizacja niektórych  rodzajów zadań zlecanych  w ubiegłym roku z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych.   Wobec powyższego MOPR w Kielcach zwraca się z prośbą o wskazanie:

jakie rodzaje zadań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

byłyby zasadne do dofinansowania w roku 2021,

 by środki publiczne zaplanowane na ten rok w budżecie Miasta Kielce w wysokości 280 000zł., zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami), mogły zostać wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady  uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz terminowej realizacji zadań.

MOPR prosi o sugestie i informacje w tej sprawie drogą mailową do dnia 12 lutego 2021 r. na adres: mopr@mopr.kielce.pl.

 

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content