Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 2021

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, że od stycznia 2021 roku realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PK-E).

Program obejmuje minimum 52 godziny spotkań grupowych na 1 uczestnika i spotkań indywidualnych, których terminy ustalane są bezpośrednio z trenerami Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

Zajęcia grupowe realizowane są od 18 stycznia 2021 roku, odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 15:30–19:30 (1 spotkanie trwa 4 godziny).

Miejscem realizacji programu jest:

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
25–552 Kielce, ul. Wiśniowa 3

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają pracownicy Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 pod nr telefonu 41 362 89 73.

Do udziału w programie można zgłaszać osoby przez cały rok. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio od osób, które zainteresowane są udziałem w zajęciach oraz od instytucji: sądu, prokuratury, policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, realizatorów procedury „Niebieskie Karty”. Prosimy o udostępnienie informacji o programie oraz korzystanie z jego oferty.

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 2008 roku jest realizatorem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PK-E). W latach 2015–2020, w Ośrodku z programu skorzystało 201 osób stosujących przemoc w rodzinie, z czego 89 osób ukończyło program w całości.

W bieżącym roku także inne powiaty z terenu naszego województwa będą realizować zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie (jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski), dzięki temu oferta pomocy będzie szerzej dostępna. Informacje na temat dostępności do programu są zamieszczane na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program kierowany jest w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowany jest w oparciu o:

  • ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 i 956);
  • Krajowy Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011 r. nr 50 poz. 259);
  • materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, opracowane corocznie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1245).

Z poważaniem,

Grażyna Pisarczyk
Kierownik
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Załączniki: / Komunikat w sprawie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021.pdf / Otrzymują:
Rejony opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Dział ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Ośrodek Interwencyjno–Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Do wiadomości:
Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Kontakt:
Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, tel. +48 41 362 89 73

Skip to content