„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, informuje, że w 2024 roku kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 roku:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

4) obszar D – likwidacja barier transportowych,

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie
w Kielcach w terminie do 31.01.2024 roku.

Wnioski dotyczące obszaru A oraz obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w trybie ciągłym.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji programu w 2024 roku (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Prosimy projektodawców o zapoznanie się z nimi

Skip to content