Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – dostawa wraz z montażem paneli podłogowych laminowanych

Kielce, dnia 10.12.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

dostawa wraz z montażem paneli podłogowych laminowanych o grub. w mm (8), klasa ścieralności nie mniej niż AC5 wraz z dostawą i montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniu o  powierzchni 13,688 m2 (kolor paneli do uzgodnienia z zamawiającym) w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „ Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej” realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content