Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: wyłonienie wykonawcy, który zakupi 120 sztuk paczek świątecznych … uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

       Zał. Nr 4

Kielce, dnia 22-11-2019


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na wyłonieniu wykonawcy, który zakupi 120 sztuk paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu  13.11.2019 r.,  na kwotę  4 996,59 zł netto/ 6 145,81 zł brutto, na podstawie zebranych ofert cenowych.
3. W dniu 14.11.2019 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.
4. Do dnia 22.11.2019 r, do godz. 9.00 terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
5. W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia.
6. Uzasadnienie wyboru: nie dotyczy
7. Rozpoznanie prowadził(a): Agnieszka Gliździńska

 

Skip to content