Protokół z wyboru partnera

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w odpowiedzi na nabór nr FESW.09.05-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej

z  dnia 30.08.2023 r.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content