Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie zlikwidowany zostanie specjalny zasiłek opiekuńczy i  zasiłek dla opiekuna.

Osoby, które nabyły prawo do 31 grudnia 2023r., będą mogły pobierać świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, jeśli będą spełniać warunki na podstawie dotychczasowych  przepisów.

Komunikator Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Skip to content