Komunikator Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

Home / Formy pomocy / Świadczenia rodzinne / Komunikator Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych

1. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 41 368 29 85, +48 570 188 010.

2. Informacje ogólne dla klienta

DODATEK OSŁONOWY

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody za 2022 rok nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Formularze wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Targowej 18, XII piętro lub wydrukować ze strony internetowej mopr.kielce.pl.

Wypełnione wnioski:

 • można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych osobiście (może tego dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona przez ubiegającego się o pomoc),
 • wysłać pocztą tradycyjną lub
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP (skan wniosku jako załącznik do pisma adresowanego do MOPR w Kielcach).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024r. można składać do 30 kwietnia 2024r.

WAŻNE ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH

Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie zlikwidowany zostanie specjalny zasiłek opiekuńczy i  zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Odmiennie od aktualnie obowiązujących zasad, będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowego.

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Regulacja ta nie dotyczy jednak wniosków złożonych przez dyrektora placówki opieki zastępczej.

Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne – obecnie Świadczenie pielęgnacyjne od  1.01.2024
Osoby uprawnione matka albo ojciec; opiekun faktyczny dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;  inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności matka albo ojciec; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonek; opiekun faktyczny dziecka; rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
Termin na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o  niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, do ukończenia przez osobę z  niepełnosprawnością 18 roku życia
Warunki  opiekun nie mógł podejmować zatrudnienia, pracy zarobkowej, otrzymywać świadczeń emerytalno – rentowych brak ograniczeń
Kwota świadczenia jednakowa wysokość świadczenia,
waloryzowana każdego roku w styczniu
(w 2024 r. – 2 988 zł)
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (nie dotyczy dyrektorów placówki opieki zastępczej)
Kiedy świadczenie nie przysługuje osoba wymagająca opieki:
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, na osobę wymagającą opieki
-inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
-ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków dla opiekunów;
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
osoba wymagająca opieki:
– została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
– jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; osoba sprawująca opiekę  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna; 

na osobę wymagającą opieki
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
– ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub do zasiłku dla opiekuna

Wygaśnięcie prawa z chwilą śmierci osoby wymagającej opieki do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby wymagającej opieki (ta zmiana dotyczy także osób, które zdecydują się pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach)

Opisane wyżej nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r., nie dotyczą osób, które na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o  przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Przepisy przejściowe

Osoby, które posiadają prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać te świadczenia  na dotychczasowych zasadach.

Prawo do pobierania świadczeń będzie przysługiwało również opiekunowi, który złożył wniosek  o ww. świadczenia i oczekuje na wydanie decyzji przez MOPR, spraw pozostających w  rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub rozstrzyganych przez sąd.

Opiekunowie, zachowają prawo do świadczeń na zasadach obowiązujących także w sytuacji kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych orzeczeń osób nad którymi sprawują opieką pod warunkiem, że:

 • wniosek o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz
 • wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem kontynuacji wypłaty na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o to świadczenie na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnościami złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego konieczne będzie:

 • zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.
 • wstrzymanie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania świadczenia wspierającego lub pozostawi wniosek bez rozpatrzenia – świadczenia zostaną wyrównane od momentu ich wstrzymania oczywiście, jeżeli opiekun nadal spełnia warunki określone w przepisach.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierającebędzie świadczeniem nienależnie pobranym. Do jego zwrotu wraz z odsetkami będzie zobowiązany opiekun.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie opiekuńcze.

Specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – uchylone

Z dniem 1 stycznia 2024 r.  zostają uchylone przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego  i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Jednak osoby, które na dzień 31.12.2023 r. są uprawnione do pobierania któregokolwiek z tych świadczeń, o ile są nadal zainteresowane, mogą nadal pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach.

Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia. W przypadku jednak, gdy zakończy się termin określony w  decyzji, warunkiem kontynuowania świadczeń jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności i złożenie wniosku o świadczenie w ściśle określonym terminie.

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadza się nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z  niepełnosprawnościami w wieku po ukończeniu 18 roku życia.

Realizacją świadczenia wspierającego będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429)

Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym – pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

REFUNDACJA  PODATKU  VAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać nie później niż do 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:

 • w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych ul. Targowa 18 piętro XII, lub
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, tj. ul. Targowa 18 piętro XII, lub
 • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufany albo podpisem osobistym).

Refundacja podatku VAT przysługuje, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze tj. kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy  zasilane paliwami gazowymi, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2) jest osobą:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
 • osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

– przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 styczna 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Druki wniosków

 • w wersji papierowej można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, piętro XII, lub
 • wydrukować ze strony internetowej mopr.kielce.pl

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami:

 • Od 1 lipca 2023 r. wnioski będzie można składać w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
 • Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, piętro XII lub za pośrednictwem poczty.

KIELECKI BON ŻŁOBKOWY

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje również, że od 1 lipca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” na nowy rok szkolny 2023/2024.

Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Targowej 18, piętro XII lub za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że w celu zachowania ciągłości wypłat zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie w/w świadczenia należy złożyć do 30 listopada 2023 r.

WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Targowej 18, piętro XII czynnych jest 6 stanowisk do przyjmowania wniosków o ustalenie prawa: do świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO. W związku z tym, drogą telefoniczną nie będzie możliwe uzyskanie informacji w indywidualnych sprawach klientów takich jak treść i termin wydania decyzji oraz daty wypłaty świadczeń. Tego rodzaju informacji udzielamy klientom, którzy zgłoszą się osobiście wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych MOPR w Kielcach informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych realizowane będą w terminach określonych w poniższych harmonogramach. Informujemy, że wskazane terminy mogą ulec przesunięciu o 1-3 dni robocze. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by świadczenia rodzinne trafiły do Państwa z zachowaniem wszelkich terminów ustawowych.

3. Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

1 luty 2024 A, B
2 luty 2024 przekazy, C, D
5 luty 2024 E, F, G, H, I, J
6 luty 2024 K – Kun
7 luty 2024 Kup – M
8 luty 2024 N, O, P
9 luty 2024 R, S – St
12 luty 2024 Su – Wn
13 luty 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
14 luty 2024 DPSy
5 marzec 2024 A, B
6 marzec 2024 przekazy, C, D
7 marzec 2024 E, F, G, H, I, J
8 marzec 2024 K – Kun
11 marzec 2024 Kup – M
12 marzec 2024 N, O, P
13 marzec 2024 R, S – St
14 marzec 2024 Su – Wn
15 marzec 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
18 marzec 2024 DPSy
4 kwiecień 2024 A, B
5 kwiecień 2024 przekazy, C, D
8 kwiecień 2024 E, F, G, H, I, J
9 kwiecień 2024 K – Kun
10 kwiecień 2024 Kup – M
11 kwiecień 2024 N, O, P
12 kwiecień 2024 R, S – St
15 kwiecień 2024 Su – Wn
16 kwiecień 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
17 kwiecień 2024 DPSy
6 maj 2024 A, B
7 maj 2024 przekazy, C, D
8 maj 2024 E, F, G, H, I, J
9 maj 2024 K – Kun
10 maj 2024 Kup – M
13 maj 2024 N, O, P
14 maj 2024 R, S – St
15 maj 2024 Su – Wn
16 maj 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
17 maj 2024 DPSy
5 czerwiec 2024 A, B
6 czerwiec 2024 przekazy, C, D
7 czerwiec 2024 E, F, G, H, I, J
10 czerwiec 2024 K – Kun
11 czerwiec 2024 Kup – M
12 czerwiec 2024 N, O, P
13 czerwiec 2024 R, S – St
14 czerwiec 2024 Su – Wn
17 czerwiec 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
18 czerwiec 2024 DPSy
4 lipiec 2024 A, B
5 lipiec 2024 przekazy, C, D
8 lipiec 2024 E, F, G, H, I, J
9 lipiec 2024 K – Kun
10 lipiec 2024 Kup – M
11 lipiec 2024 N, O, P
12 lipiec 2024 R, S – St
15 lipiec 2024 Su – Wn
16 lipiec 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
17 lipiec 2024 DPSy
5 sierpień 2024 A, B
6 sierpień 2024 przekazy, C, D
7 sierpień 2024 E, F, G, H, I, J
8 sierpień 2024 K – Kun
9 sierpień 2024 Kup – M
12 sierpień 2024 N, O, P
13 sierpień 2024 R, S – St
14 sierpień 2024 Su – Wn
16 sierpień 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
19 sierpień 2024 DPSy
5 wrzesień 2024 A, B
6 wrzesień 2024 przekazy, C, D
9 wrzesień 2024 E, F, G, H, I, J
10 wrzesień 2024 K – Kun
11 wrzesień 2024 Kup – M
12 wrzesień 2024 N, O, P
13 wrzesień 2024 R, S – St
16 wrzesień 2024 Su – Wn
17 wrzesień 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
18 wrzesień 2024 DPSy
4 październik 2024 A, B
7 październik 2024 przekazy, C, D
8 październik 2024 E, F, G, H, I, J
9 październik 2024 K – Kun
10 październik 2024 Kup – M
11 październik 2024 N, O, P
14 październik 2024 R, S – St
15 październik 2024 Su – Wn
16 październik 2024 Wo – Wz, Y, Z, Ż
17 październik 2024 DPSy

4. Harmonogram wypłat świadczenia „Kielecki Bon Żłobkowy” w roku szkolnym 2023/2024

16 lutego 2024
15 marca 2024
19 kwietnia 2024
17 maja 2024
21 czerwca 2024
19 lipca 2024
19 sierpnia 2024

Dodatkowe listy wypłat będą przygotowywane po 25 dniu każdego miesiąca

5. Plik do pobrania

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.pdf

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 27-02-2024

Skip to content