INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -„Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, 31.01.2020 r.

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr MOPR/DPS/1/2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest produkcja i emisja 2 spotów reklamowych (spot TV i radiowy) oraz wykonanie plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze dla Gminy Kielce/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Zamawiający podaje informacje o złożonych ofertach:

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content