Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach

Home / Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach

Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach

Symbol: „COPW”
Adres: 25–308 Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40
Dyrektor: Katarzyna Pawlik
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30

Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach jest jednostką budżetową powołaną w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowej oraz organizacyjnej placówkom wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do jednostek obsługiwanych należą

  • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A, ul. Miodowa 7;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B, ul. Kołłątaja 4;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B, ul. Okrzei 8;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B, ul. Orzeszkowej 53;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, ul. Krzemionkowa 1.

Zakres działania Centrum obejmuje

1)      ustalanie, pobieranie i odprowadzanie wszelkich dochodów jednostek obsługiwanych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek obsługiwanych zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną;

3)      zapewnienie należycie dokonywanej wstępnej kontroli zgodności operacji finansowej z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji;

4)      przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowywania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian;

5)      prowadzenie całości rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

6)      prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników jednostek obsługiwanych;

7)      prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostek obsługiwanych;

8)      nabywanie dostaw, usług oraz organizowanie robót budowlanych na rzecz obsługiwanych jednostek;

9)      wykonywanie zadań centralnego zamawiającego w jednostkach obsługiwanych;

10)      prowadzenie obsługi prawnej polegającej na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych;

11)      prowadzenie obsługi informatycznej polegającej na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych jednostek obsługiwanych;

12)      prowadzenie obsługi techniczno-gospodarczej polegającej na zapewnieniu utrzymania należytego stanu technicznego infrastruktury gospodarczej jednostek obsługiwanych;

13)      prowadzenie obsługi transportowej jednostek obsługiwanych;

14)      przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Kielce,uchwał Rady Miasta Kielce w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym.

Skip to content