„elntegracja w Kielcach”

„elntegracja w Kielcach”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje projekt pn. „elntegracja w Kielcach” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 – 2025. Edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Proponowane formy wsparcia:

 • konsultacje z obsługi komputera,
 • zajęcia cyfrowe,
 • warsztaty z zakresu e-usług w administracji publicznej,
 • konsultacje online w zakresie poradnictwa

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.

Projekt skierowany jest do 90 mieszkańców Kielc spełniających co najmniej jeden z poniżej wymienionych warunków uczestnictwa w projekcie:

 • jest uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniającą wymagania określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. z 2021 poz. 2268 z późn zm.);
 • jest osobą, o której mowa w 1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) w szczególności bezdomnym realizującym indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających osobą z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnym, osoba zwalnianą z zakładu karnego mająca problemy w zintegrowaniu się ze środowiskiem, uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.);
 • jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700);
 • jest osobą przebywającą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230, z późn. zm.);
 • jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2023 , poz. 100);
 • jest rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach;
 • jest osobą niesamodzielną;
 • jest osobą dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Rekrutacja do projektu jest ciągła i trwa od 1 kwietnia 2023

Rekrutacja prowadzona jest w:

RO „Barwinek-Baranówek” Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro RO „Białogon” Kielce ul. Kołłątaja 4, II piętro

RO „Centrum” Kielce, ul. Warszawska 29, III piętro, lok. 9-10 RO „Czarnów” Kielce, ul. Piekoszowska 39

RO „Herby” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro

RO „KSM” Kielce, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20

RO „Os. Jagiellońskie” Kielce, ul. Sienkiewicza 68, I piętro RO „Szydłówek” Kielce, ul. Miodowa 7

RO „Uroczysko” Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7 RO „Za Torami” Kielce, ul. 1 Maja 196, I piętro

RO „Śródmieście” Kielce, ul. Kościuszki 25, I piętro Biurze Projektu, Kielce, ul. Sienkiewicza 34, II piętro,

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Opis:

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego, e-administracja staje się kluczowym elementem sprawnego i efektywnego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Internetowe usługi publiczne, elektroniczne formularze i e-dokumentacja są nie tylko bardziej wygodne dla obywateli, ale także znacznie oszczędzają czas i zasoby administracji państwowej. Jednakże, z powodu braku dostępu do technologii i umiejętności cyfrowych, wiele osób nadal jest zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego konieczne jest podjęcie działań w celu szkolenia i wsparcia tych grup, aby zapewnić równość szans dla wszystkich obywateli.

Wraz z rozwojem technologii, administracja publiczna przechodzi rewolucję cyfrową. Elektroniczne usługi, takie jak składanie wniosków o dokumenty, płacenie podatków, rezerwacja terminów czy załatwianie spraw urzędowych, stają się standardem. Dla wielu osób korzystanie z e-administracji jest rutynowym i wygodnym procesem, ale dla innych, zwłaszcza dla tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, może być prawdziwym wyzwaniem.

Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym wynika z różnych czynników, takich jak niskie wykształcenie lub brak wykształcenia cyfrowego, ograniczony dostęp do internetu, niskie dochody, wiek czy niepełnosprawność. Grupy te często znajdują się na obrzeżach społeczeństwa i mają ograniczone możliwości korzystania z tradycyjnych usług administracji publicznej, co dodatkowo pogłębia ich wykluczenie społeczne.

Dlatego szkolenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie e-administracji jest nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne. Takie inicjatywy dążą do złagodzenia nierówności społecznych, poprawy dostępności usług publicznych i umożliwiają każdemu obywatelowi skorzystanie z technologii cyfrowych. Co więcej, szkolenie cyfrowe może przyczynić się do poprawy jakości życia tych osób, zwiększając ich szanse na znalezienie pracy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy uzyskanie wsparcia socjalnego.

Podstawowym celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji cyfrowych uczestników, dzięki którym będą mogli samodzielnie korzystać z e-administracji. Programy szkoleniowe są dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomu zaawansowania uczestników. Istotne jest również zapewnienie wsparcia technicznego dla tych osób, aby mogły przystępnie i bezproblemowo korzystać z technologii.

Jednym z kluczowych elementów tych szkoleń jest edukacja na temat bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych. Świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu jest niezwykle ważna, zwłaszcza w przypadku osób, które wcześniej miały ograniczony dostęp do technologii cyfrowych i mogą być bardziej podatne na oszustwa i nadużycia.

Wdrożenie takich programów wymaga zaangażowania pracowników administracji publicznej, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dodatkowo, ważne jest promowanie idei e-inclusivity w społeczeństwie. Działania edukacyjne powinny skupiać się na budowaniu pozytywnego wizerunku korzystania z technologii cyfrowych oraz ukazywaniu korzyści płynących z e-administracji. To pomoże przełamać opór i lęk przed nowymi technologiami, które czasem są obecne wśród osób starszych czy mniej zaznajomionych z cyfrowym światem.

Projekt Gminy Kielce „eIntegracja w Kielcach” dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 – 2025. Edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Biuro projektu:

Klub Integracji Społecznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,

ul. Sienkiewicza 34, II piętro 25-507 Kielce

Telefon kontaktowy.: 514-643-766

Czynne od pon-pt w godzinach 7:30 do 15:30

Źródło: https://mopr.kielce.pl/programy/projekt-eintegracja-w-kielcach/

 

Skip to content