Dodatek osłonowy

Home / Formy pomocy / Dodatek osłonowy

1. Informacje ogólne dla klienta

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe a wieloosobowe

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne:

ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych za rok 2022  na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł– w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 1500 zł– w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 lub 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 2022 r. w stosunku do 2021r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68).

Wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 228,80 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 343,20 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 486,20 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 657,80 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynosi:

 • 286,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 429,00 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 607,75 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 822,25 zł –  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dołącza się odpowiednio:

1) dokument zezwolenia na pobyt – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021  poz. 2354) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego.

Wnioski o dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. składa się do 30 kwietnia 2024r.:

 • w formie papierowej: osobiście (może tego dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona przez ubiegającego się o pomoc) lub za pośrednictwem poczty,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy e PUAP (skan wniosku jako załącznik do pisma adresowanego do MOPR w Kielcach).

2. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 759 ze zm.)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2024r. poz. 54)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 59)

3. Tryb udzielania dodatku osłonowego

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

2) Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym oraz rozeznanie sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy.

3) Wydanie rozstrzygnięcia.

4) Wypłata świadczenia.

4. Termin wypłat dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy wypłaca się jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

5. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Formularze do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.pdf

WAŻNE

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Targowej 18, XII piętro, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP (skan wniosku jako załącznik do pisma adresowanego do MOPR w Kielcach).

Ministerstwa Klimatu i Środowiska / dodatek osłonowy

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 19-01-2024 r.

Skip to content