Dodatek osłonowy

Home / Formy pomocy / Dodatek osłonowy

1. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 41 368 29 85, +48 570 188 010.

2. Informacje ogólne dla klienta

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Jest przeznaczone szczególnie dla tych rodzin, które stałe podwyżki dotykają najmocniej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

c. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe a wieloosobowe

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł– w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 1500 zł– w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 400 zł– dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł– dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 850 zł– dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 1150 zł– dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynosi:

 • 500 zł– dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750 zł– dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 1062,50 zł– dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 1437,50 zł –  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Który rok należy brać pod uwagę przy wyliczaniu dochodu?

Dochody stanowiące podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są uzależnione od terminu składania wniosku. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.)

Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dołącza się odpowiednio:

1) dokument zezwolenia na pobyt – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021  poz. 2354) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

3. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1)
 • ustawa z dnia 26 stycznia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz.202)
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 374)

4. Tryb udzielania dodatku osłonowego

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31 października 2022r. :

– w formie papierowej: osobiście (może tego dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc) lub za pośrednictwem poczty,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy e PUAP.

2) Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym oraz rozeznanie sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy.

3) Wydanie rozstrzygnięcia.

4) Wypłata świadczenia.

5. Termin wypłat dodatku osłonowego

To, kiedy dodatek zostanie wypłacony, zależy od terminu złożenia wniosku. Jeżeli dokumenty zostaną złożone:

 • do 31 stycznia– świadczenie zostanie wypłacone w dwóch równych ratach:
  • 1 rata – do 31 marca
  • 2 rata – do 2 grudnia
 • do 31 października– świadczenie zostanie wypłacone w całości, do 2 grudnia.

6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

7. Formularze do pobrania

1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.pdf

WAŻNE

Wypełnione druki wniosków można składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Targowej 18, XII piętro, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Ministerstwa Klimatu i Środowiska / dodatek osłonowy

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 25-02-2022

Skip to content