Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowo-administracyjnym, lub

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 41 36 76 703.

Telefoniczne umawianie wizyt: poniedziałek–piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:30–15:30.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Możliwości i formy przekazywania przez osoby uprawnione opinii o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby uprawnione mogą dokonać oceny udzielonej pomocy poprzez:

  • wypełnienie bezpośrednio po uzyskaniu pomocy części B karty pomocy (dostępnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej);
  • informację telefoniczną pod numerem: 41 36 76 145;
  • informację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesłaną na adres: opinie@um.kielce.pl
  • informację listowną przysłaną na adres: Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Bardzo prosimy o wskazywanie numeru Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w którym udzielana była opiniowana pomoc prawna.

W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, informuje się, że:

1)      Administratorem danych osobowych osoby uprawnionej jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;

2)      w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych osoba uprawniona może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl

3)      przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej;

4)      odbiorcami danych osobowych osoby uprawnionej mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;

5)      podanie danych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

6)      przekazane przez osobę uprawnioną dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

7)      osobie uprawnionej  przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

8)      w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych osoby uprawnionej przez Administratora, przysługuje jej prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)      dane osobowe osoby uprawnionej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznaj się

Punkty pomocy prawnej w Kielcach
Darmowa Pomoc Prawna

Źródło informacji: Urząd Miasta Kielce

Skip to content