Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Prezydent Miasta Kielce informuje, że od 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie prowadził gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” przy ul. Kościuszki 25 w pokoju nr 10 na parterze budynku.

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioskodawcy:

 1. Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Dokumenty potwierdzające dochód: oświadczenie o dochodzie w treści wniosku, konieczne jest podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono dochód (PIT, nakaz płatniczy czy inne), dokumenty do okazania w przypadku kontroli.

Osoby o dochodach powyżej 135 000 zł nie mogą skorzystać z programu Czyste powietrze, lecz mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną.

 1. Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające dochód: Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

 1. Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające dochód: Zaświadczenie o dochodzie i zaświadczenie dotyczące prawa do zasiłku wydawane jest przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

– dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania: 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania: 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– dla dotacji z prefinansowaniem w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Kompleksowa termomodernizacja

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;

2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Składanie wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać tylko poprzez:

– serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub

– system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Jeżeli wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – podpisuje wniosek elektronicznie. Jeżeli wnioskodawca nie może podpisać dokumentu podpisem elektronicznym wniosek jest wysyłany elektronicznie bez podpisu a następnie należy go drukować, podpisać podpisem własnoręcznym wnioskodawcy i wysyłać do Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje o programie, o sposobach składania wniosków oraz pomoc w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Kielcach przy ul. Kościuszki 25, pokój 10.

Punkt czynny:

 • poniedziałek: od 12.00 do 17.00

 • środa: od 12.00 do 17.00

Kontakt telefoniczny: 573 287 073 w godzinach pracy Punktu

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Kielce – stan na 31.12.2023 r.:

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 2 234

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 1 031

– sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 22 879 882,78 zł

 

Materiały do pobrania:

Skip to content