Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne o Programie „Czyste Powietrze”, które odbędą się w dniach 20 maja 2024 r. (poniedziałek) i 22 maja 2024 r. o godz. 12:00 na sali konferencyjnej Rejonu Opiekuńczego ”Śródmieście” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach (I piętro), ul. Kościuszki 25.

Na spotkaniu przybliżymy Państwu ogólne zasady uczestnictwa w programie, zmiany jakie obowiązują od 22 kwietnia 2024 r., wskażemy jak prawidłowo wypełnić i rozliczyć wniosek o dofinansowanie oraz odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Kielc do udziału w spotkaniu.

Przypominamy.

Program „Czyste Powietrze” to program, w ramach którego istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Prezydent Miasta Kielce informuje, że od 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie prowadził gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” przy ul. Kościuszki 25 w pokoju nr 10 na parterze budynku.

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioskodawcy:

 1. Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Dokumenty potwierdzające dochód: oświadczenie o dochodzie w treści wniosku, konieczne jest podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono dochód (PIT, nakaz płatniczy czy inne), dokumenty do okazania w przypadku kontroli.

Osoby o dochodach powyżej 135 000 zł nie mogą skorzystać z programu Czyste powietrze, lecz mogą ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną.

 1. Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające dochód: Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

 1. Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania:
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające dochód: Zaświadczenie o dochodzie i zaświadczenie dotyczące prawa do zasiłku wydawane jest przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

– dla dotacji w ramach podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania: 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania: 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– dla dotacji z prefinansowaniem w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Kompleksowa termomodernizacja

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;

2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Składanie wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać tylko poprzez:

– serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub

– system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Jeżeli wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – podpisuje wniosek elektronicznie. Jeżeli wnioskodawca nie może podpisać dokumentu podpisem elektronicznym wniosek jest wysyłany elektronicznie bez podpisu a następnie należy go drukować, podpisać podpisem własnoręcznym wnioskodawcy i wysyłać do Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje o programie, o sposobach składania wniosków oraz pomoc w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Kielcach przy ul. Kościuszki 25, pokój 10.

Punkt czynny:

 • poniedziałek: od 12.00 do 17.00

 • środa: od 12.00 do 17.00

Kontakt telefoniczny: 573 287 073 w godzinach pracy Punktu

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Kielce – stan na 30.06.2024 r.:

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 2 573

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 1 121

– sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 27 984 371,70 zł

 

Materiały do pobrania:

Skip to content