Krzywdzenie dzieci

 

Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka

Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka to wybrane informacje nt. warunków/ sytuacji/sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dzieci w danej rodzinie. Analizuje się i ocenia czynniki leżące po stronie samego dziecka, rodziców i rodziny jako całości.

Czynniki ryzyka związane z osobą dziecka:

 • niepełnosprawność fizyczna lub\i psychiczna,
 • przewlekła choroba,
 • specyficzne zachowania dziecka (nadpobudliwość, moczenie nocne, trudności ze spaniem, trudności z jedzeniem itp.),
 • deficyty rozwojowe (problemy z nauką),
 • dziecko z poprzedniego związku (nieakceptowane przez drugiego partnera),
 • wcześniactwo, pochodzenie z ciąży mnogiej, dzieci bliźniacze,
 • dziecko odseparowane od matki tuż po urodzeniu,
 • dziecko niespełniające oczekiwań rodziców (np. co do płci),
 • dziecko urodzone po śmierci poprzedniego dziecka,

Czynniki ryzyka związane z osobą rodzica:

 • wczesne lub późne rodzicielstwo,
 • znaczna różnica wieku między matką a ojcem (powyżej 8 lat),
 • niechciana ciąża, krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi porodami,
 • poród bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka,
 • depresja poporodowa,
 • aktualnie niesatysfakcjonujący związek z partnerem,
 • doświadczanie krzywdzenia w obecnym związku,
 • krzywdzenie w historii poprzednich związków,
 • doświadczanie krzywdzenia w dzieciństwie,
 • upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zaburzenia osobowości,
 • niepełnosprawność fizyczna,
 • przewlekła choroba,
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, lekarstw itp.,
 • prostytuowanie się.

Czynniki ryzyka wynikające ze struktury i funkcjonowania rodziny:

 • struktura rodziny: rodzina rozbita, wielodzietna, zastępcza, adopcyjna,
 • samotne rodzicielstwo,
 • rodzina niepełna czasowo (np. z powodu wyjazdów rodziców za granicę),
 • posiadanie dzieci z różnych związków,
 • związek nieformalny,
 • małżeństwo mieszane etnicznie,
 • przewlekła choroba lub inwalidztwo w rodzinie,
 • zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny (np. pełnienie przez dzieci ról dorosłych),
 • niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa (np. trudne warunki mieszkaniowe – sanitarne, techniczne, zbyt duża liczba członków rodziny w jednym mieszkaniu/domu, bezrobocie itp.),
 • rodzina wyizolowana społecznie,
 • długotrwałe konflikty w pożyciu małżeńskim,
 • uprzednia karalność, pozostawanie w zainteresowaniu sądu/Policji,
 • pobyty w placówkach interwencyjnych.

Zespół dziecka potrząsanego

Gwałtowne potrząsanie niemowlęciem bądź małym dzieckiem może doprowadzić do poważnych urazów w obrębie mózgu. Dzieje się tak ponieważ mięśnie szyjne niemowląt nie są dobrze rozwinięte, co w wyniku potrząsania lub uderzenia powoduje niekontrolowane przemieszczanie się mózgu dziecka w obrębie delikatnej struktury czaszki. To z kolei może skutkować pęknięciami naczyń krwionośnych, uszkodzeniem tkanek mózgu oraz urazami czaszki. Czynniki, które w sposób szczególny predysponują dziecko do powyżej opisanych urazów to: nieproporcjonalnie duża główka, w porównaniu do reszty ciała, słabe mięśnie szyjne, nie zarośnięte ciemiączko, rozległa przestrzeń podpajęczynówkowa oraz duża zawartość wody w strukturach mózgu. Bezpośrednim następstwem potrząsania dziecka jest fakt, że staje się ono ospałe i spokojniejsze, często nie wykazując początkowo żadnych poważnych objawów, co może uświadczyć rodzica w przekonaniu, że potrząsanie jest skuteczną metodą na uspokojenie niemowlęcia. Pierwszymi objawami syndromu dziecka potrząsanego mogą być:

 • ospałość,
 • drażliwość,
 • wymioty,
 • słaby odruch ssania,
 • niezdolność podnoszenia główki,
 • brak uśmiechu i gaworzenia,
 • niezdolność skupienia wzroku na poruszającym się punkcie, itp.

Chwytanie za tułów i ramiona oraz potrząsanie niemowlęciem bądź małym dzieckiem może w konsekwencji doprowadzić do szeregu nieodwracalnych uszkodzeń i urazów, które będą skutkować przez całe życie, są to m.in.:

 • częściowa lub całkowita ślepota
 • utrata słuchu
 • opóźnienie w rozwoju,
 • upośledzenia umysłowe,
 • „gapowatość”,
 • trudności w mowie i uczeniu się,
 • nawet stan wegetacji.

Potrząsanie małym dzieckiem lub niemowlęciem może mieć poważne skutki dla jego zdrowia, a nawet życia!

Szacuje się, że 20% niemowląt dotkniętych syndromem dziecka potrząsanego, umiera w przeciągu kilku dni po urazie. Natomiast większość pozostających przy życiu dzieci jest dotknięta upośledzeniami o różnym stopniu nasilenia. [1]

[1] Roszkowska, M., (2009),  Zespół dziecka potrząsanego, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” Nr 19 (2007) Wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci. 

Skip to content