Telefony Zaufania

Telefony Zaufania

Jeśli masz poczucie, że samotnie zmagasz się z trudnym problemem życiowym, zapraszamy do kontaktu.
Zadzwoń lub przyjdź porozmawiać.

Nazwa: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Symbol: „SOW”
Adres: 225–363 Kielce, ul. Wesoła 51
Kierownik: Grażyna Pisarczyk
Zastępcy kierownika: Maria Pokładek
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–18
(pomoc ambulatoryjna), całodobowo PIK
Dojazd: autobusami linii nr 1, 4, 8, 16, 19, 20, 28, 30, 33, 37, 45, 50, 51
 • +48 41 368 18 67
 • +48 41 368 18 74 Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych czynny pon.–pt. 8–18
 • 195 13 Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” czynny całodobowo
 • 195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo
 • +48 41 368 18 67

Do podstawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie należy

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
 • świadczenie osobom doznającym przemocy w rodzinie specjalistycznych usług
  w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i potrzeb bytowych, w tym zapewnienie całodobowego schronienia,
 • realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – indywidualnych i grupowych,
 • prowadzenie analiz dot. zjawiska przemocy w rodzinie (sprawozdawczość),
 • udział w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz procedury „Niebieskie Karty” we współpracy z innymi podmiotami,
 • obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego i socjalnego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych,
 • pełnienie dyżurów w telefonach zaufania,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje swoje zadania poprzez

Punkt Interwencyjno–Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Dział Poradnictwa Rodzinnego
Skip to content