Placówka rodzinna

Home / Formy pomocy / Piecza zastępcza / Placówka rodzinna

1. Co to jest placówka rodzinna?

Jest to jedna z form instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:
  • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,
  • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,
  • współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
Placówki rodzinne mogą być:
  • publiczne – prowadzone przez miasto Kielce, jako jednostka budżetowa;
  • niepubliczne – ich prowadzenie zlecone jest organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert.

 

2. Kto może prowadzić placówkę rodzinną?

Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiada świadectwo ukończenia szkolenia, organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • posiada pozytywną opinię Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej.

 

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 10-02-2017

Skip to content