Poradnictwo specjalistyczne

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Poradnictwo specjalistyczne

1. Informacje ogólne dla klienta

1)      Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

2)      Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

3)      Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

4)      Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

5)      Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności z powodu:

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • zagrożenia trwałości rodziny, ubóstwa,
 • niepełnosprawności,
 • sieroctwa,
 • bezdomności i zagrożenia bezdomnością,
 • przemocy i zagrożenia przemocą w rodzinie lub środowisku klienta,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy i w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi.

2. Podstawa prawna

 • Art. 19 pkt 2, art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.);
 • Art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j: Dz.U. 2015 poz. 1390).

3. Sprawę załatwia

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  – poradnictwo prawne – w poniedziałki i czwartki 16:30–18, ul. Studzienna 2, pokój nr 2, termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Dział Poradnictwa Rodzinnego, ul. Wesoła 51, I piętro, pok. 113–122, tel. +48 41 368 18 67
  poradnictwo prawne – prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji tylko osobom korzystającym z pomocy SOW, codziennie w godzinach pracy ośrodka, termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika, z którym klient jest w kontakcie
  poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy lub świadków przemocy w rodzinie
  tel. +48 41 368 18 67 – poniedziałek–piątek 8–18
  tel. +48 41 366 10 52 – całodobowo
  tel. 195 13 – całodobowo
  – poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc
  tel. +48 41 362 89 73 – poniedziałek–piątek 8–16
  – telefoniczne porady i konsultacje psychologiczne
  Miejski Telefon Zaufania: 195 13

  bezpłatny z telefonu stacjonarnego, czynny całodobowo, w soboty, niedziele i święta
  Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: +48 41 368 18 74

  czynny poniedziałek–piątek 8–18
  Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, ul. Wiśniowa 3, tel. +48 41 362 89 73, poniedziałek–piątek 8–16
  poradnictwo psychologiczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Bukowa 18, tel. +48 41 331 91 02
  poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne w miejscu zamieszkania klienta
 • Zespół Profilaktyki Rodzinnej, ul. Marszałkowska 12, I piętro, tel. +48 41 367 66 75, +48 41 367 69 39
  poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, pomoc psychologiczna, logopedyczna, terapeuty ds. uzależnień
 • Dział ds. Bezdomności, ul. Mielczarskiego 51, tel. +48 41 345 33 10 lub +48 668 328 984
  poradnictwo terapeutyczne
  Dział ds. Bezdomności, OI–T, ul. Żniwna 4, tel. +48 41 311 11 17
  – poradnictwo terapeutyczne, psychologiczne
 • Klub Integracji Społecznej, ul. Sienkiewicza 34, tel. +48 41 345 53 29
  – poradnictwo zawodowe, psychologiczne

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 01-10-2020

Skip to content