Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
finansowany ze środków Fundusz Solidarnościowy
w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program realizowany jest w okresie styczeń – grudzień 2022 r.
Umowę w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 podpisano 17 lutego 2022 r.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym,
b) o stopniu umiarkowanym,
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Program ma zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. 360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program umożliwia osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności oraz poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego aktywność zawodową. Wpływa na uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od rodziny.

Program zapewnia osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi szansę na równy dostęp do informacji i komunikacji oraz do usług opieki zdrowotnej. Dzięki wsparciu asystenta, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zwiększone szanse na włączenie i rehabilitację społeczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 41 331 25 24 wew. 246

 Sposób zgłoszenia do Programu:

 • osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie dokumentów: Karty zgłoszenia do Programu wraz z załącznikami oraz załączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • wnioski należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2, pokój 36, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Pliki do pobrania:

Skip to content