Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
finansowany ze środków Fundusz Solidarnościowy
w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę w bieżącym roku wynosi nie więcej niż:

  • 720 godzin rocznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 480 godzin rocznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 360 godzin rocznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 tut. Ośrodek otrzymał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 5 315 088,60 zł, co stanowi ok. 17% budżetu, którym Gmina Kielce dysponowała w ubiegłym roku.
Z pomocy asystenta w 2022 roku skorzystało 2 535 osób. Do dnia 31 stycznia 2023 roku zarejestrowano 1 996 kart zgłoszeniowych do Programu.

Program umożliwia osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności oraz poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego aktywność zawodową. Wpływa na uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od rodziny.
Program zapewnia osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi szansę na równy dostęp do informacji i komunikacji oraz do usług opieki zdrowotnej. Dzięki wsparciu asystenta, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zwiększone szanse na włączenie
i rehabilitację społeczną.

Korzystanie z usług asystenta osobistego przeciwdziała także wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu członków rodziny (głównie matek), stawiając im możliwość aktywności zawodowej czy pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pliki do pobrania:

Skip to content