Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
finansowany ze środków
Fundusz Solidarnościowy
w ramach resortowego programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program realizowany jest w okresie 21 luty – grudzień 2022 r.
Umowę w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 podpisano 17 lutego 2022 r.

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna (o których mowa powyżej), we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program realizowany jest w dwóch formach:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godz.
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – limit 14 dni

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem 800 osób.

Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej ułatwią opiekunom podejmowanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz poprawią komfort ich życia i ogólny stan zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 41 331 25 24 wew. 257

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Małgorzata Ozga-Zagdan, kierownik Działu Usług
Katarzyna Gonciarz, zastępca kierownika Działu Usług

 Sposób zgłoszenia do Programu:

Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kserokopią orzeczenia oraz wypełnioną Skalą FIM osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2 pokój nr 41

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Pliki do pobrania:

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 17-02-2022

Skip to content