Sprawienie pogrzebu

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Sprawienie pogrzebu

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Usługa na rzecz osób, które nie nabyły prawa do zasiłku pogrzebowego lub nie posiadają najbliższej rodziny, która zorganizowałaby pochówek.

2) Procedura załatwienia sprawy jest zróżnicowana, brak jest standardu postępowania, ponieważ w każdej sprawie podejmowane są inne działania uzależnione od okoliczności i miejsca śmierci podopiecznego.

3) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

4) O pomoc w formie usługi pogrzebowej można starać się w rejonie opiekuńczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Tryb udzielania pomocy

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemne wniosku o udzielenie pomocy w formie pogrzebu w rejonie opiekuńczym, właściwym według miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

2) Zlecenie na usługę pogrzebową do zakładu pogrzebowego.

3) W sytuacji, kiedy osoba nie korzystała z pomocy społecznej i brak jest osób uprawnionych do sprawienia pochówku, wszelkie formalności załatwia:

Działu Usług, Anna Boroń, 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, pokój nr 4
tel. +48 41 331 25 24 wew. 242 lub +48 784 524 127
e-mail: a.boron@mopr.kielce.pl

3. Podstawa prawna

  • art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami).

4. Wymagane dokumenty

  1. Pozwolenie na pochowanie zwłok (w przypadku, gdy sprawę prowadzi Prokuratura).
  2. Karta zgonu (karta sekcyjna, jeśli jest).
  3. Akt zgonu.
  4. Zlecenie na usługę pogrzebową sporządzone przez MOPR do zakładu pogrzebowego.

5. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Dział Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 04-06-2020

Skip to content