Dział Usług

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział Usług

Dział Usług

Symbol: „Usł.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2
Pokoje nr: 4 – parter, 34, 36, 41 – I piętro
Kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
Zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 25 24 wew. 242, 245, 246, 257

Do podstawowych zadań Działu Usług należy

1) organizacja pomocy społecznej w formie żywienia dzieci i osób dorosłych,
2) organizacja pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług pralniczych,
3) organizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) organizacja pomocy w formie sprawienia pogrzebu,
5) kierowanie na pobyt w: Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera lub jego Filii, w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych,
6) organizacja pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia, opału z dowozem do miejsca zamieszkania,
7) organizacja oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) realizacja programów rządowych i programów osłonowych,
9) kierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
10) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób starszych,
11) budowanie systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych:
a) aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia,
c) zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej w trybie doraźnym,
d) zapewnienie mieszkańcom pomocy i wsparcia zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych,
13) rozpoznawanie problemów zdrowotnych związanych z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych Ośrodka,
14) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutyczno-edukacyjnego:
a) przygotowanie dokumentacji i kierowanie wniosków do sądu w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
b) reprezentowanie ośrodka w rozprawach sądowych dotyczących przymusowego skierowania do domu pomocy społecznej lub do szpitala psychiatrycznego,
c) realizacja postanowień sądowych dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej i leczenia w szpitalu psychiatrycznym,
d) kontrola farmakoterapii i prowadzenie treningów lekowych u chorych, którzy ukończyli leczenie szpitalne,
e) motywowanie podopiecznych do udziału w zajęciach organizowanych przez ośrodki wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie,
f) diagnoza psychologiczna i pedagogiczna,
g) stałe monitorowanie osób z zaburzeniami psychicznymi pod kątem oceny zdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
h) pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami i instytucjami oraz grupami wsparcia,
15) prowadzenie Kieleckiego Domu pod Fontanną:
a) organizacja codziennych zajęć,
b) rekrutacja uczestników,
c) pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym,
d) aktywizacja zawodowa uczestników,
e) pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych w codziennym funkcjonowaniu.
16) realizacja programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027,
17) organizacja żywienia dla obywateli Ukrainy (dzieci i dorośli),
18) organizacja usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych,
19) realizacja zadań w ramach projektu „Lodówki pełne dobra”,
20) organizacja zbiórek plastikowych zakrętek oraz przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc w ramach środków „Zakrętkowego Pogotowia”,
21) organizacja oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
22) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracowanie: Działu Usług, stan na dzień 04-04-2024

Dział Usług – Zespół ds. oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Symbol: „Usł.”
Adres: 25–542 Kielce, ul. Bukowa 18
Kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
Zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 91 02

Do zadań zespołu ds. oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy

 • rozpoznawanie problemów środowiskowych związanych z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych Ośrodka,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, terapeutyczno-edukacyjnego,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób objętych wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przygotowanie dokumentacji i kierowanie wniosków do sądu w trybie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • udział w sprawach sądowych,
 • realizacja postanowień sądowych dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej i leczenia w szpitalu psychiatrycznym,
 • kontrola farmakoterapii i prowadzenie treningów lekowych u chorych, którzy ukończyli leczenie szpitalne,
 • motywowanie podopiecznych do udziału w zajęciach organizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Dom Pod Fontanną,
 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna,
 • stałe monitorowanie osób z zaburzeniami psychicznymi pod kątem oceny zdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami i instytucjami oraz grupami wsparcia.

Dział Usług – Mieszkania wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Symbol: „Usł.”
Adres: 25–514 Kielce, ul. Kozia 10/4
25–033 Kielce, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 142 (2 mieszkania)
25–004 Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 37/39 B
25–370 Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 4/6
Kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
Zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz
Koordynator: Małgorzata Ceglarska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 91 02
 • +48 698 350 785

Do podstawowych zadań mieszkań wspomaganych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy

 • budowanie systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zapewnienie mieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi, które przy odpowiednim wsparciu mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku,
 • aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia.

Dział Usług – Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych

Symbol: „Usł.”
Adres: 25–736 Kielce, ul. Grunwaldzka 43 A
25–132 Kielce, ul. Jagiellońska 76 A
Kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
Zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz
Koordynator: Małgorzata Ceglarska
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
 • +48 41 331 91 02
 • +48 698 350 785

Do podstawowych zadań mieszkań interwencyjnych dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych należy

 • zapewnienie schronienia na okres przejściowy i krótkotrwały osobom, które znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
 • zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej w trybie doraźnym.

Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych przeznaczone są dla osób, rodzin poszkodowanych w nagłych zdarzeniach losowych (pożar, zalanie, zawalenie itp.), w wyniku których straciły bezpieczne miejsce zamieszkania lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej.

Dział Usług – Magazyn żywnościowy

Symbol: „Usł.”
Adres: 25–545 Kielce, ul. Turystyczna 1
Kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
Zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz
Koordynatorzy: Mirosław Łopatowski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–14
 • +48 574 221 896

Dział Usług – Magazyn odzieżowy i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Symbol: „Usł.”
Adres: 25–646 Kielce, ul. 1 Maja 196
Kierownik: Małgorzata Ozga-Zagdan
Zastępca kierownika: Katarzyna Gonciarz
Obsługa magazynu: Ewa Gałecka
Godziny pracy: poniedziałek, czwartek 8–15
 • +48 664 748 310

Do podstawowych zadań Magazynów Ośrodka należy

 • wydawanie żywności dla klientów Ośrodka na podstawie skierowania od pracownika socjalnego rejonu opiekuńczego właściwego według miejsca zamieszkania klienta,
 • wydawanie odzieży dla klientów Ośrodka na podstawie decyzji administracyjnej,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie zalecenia lekarza specjalisty lub orzeczenia o niepełnosprawności – sprzęt wypożyczany jest na podstawie zawartej umowy użyczenia.
Skip to content