Dział ds. Bezdomności

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział ds. Bezdomności

Dział ds. Bezdomności

Symbol: „D.B.”
Adres: 25–709 Kielce, ul. Romualda Mielczarskiego 51
Kierownik: Karol Jędraszek
Zastępca kierownika: Adam Wiśniewski
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
  • +48 41 345 33 10
  • +48 668 328 984
  • +48 41 345 33 10 wew. 28

Do podstawowych zadań Działu ds. Bezdomności należy

1) rozpoznawanie sytuacji i potrzeb osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Kielce oraz prowadzenie ewidencji tej grupy osób,
2) bieżące monitorowanie realizacji budżetu w zakresie świadczeń dla osób bezdomnych w formie schronienia, odzieży i obuwia,
3) sporządzanie bieżących zaangażowań i zapotrzebowań na środki finansowe przeznaczone na świadczenia dla osób bezdomnych,
4) prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach dotyczących udzielenia świadczeń z pomocy społecznej dla osób bezdomnych oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
5) przygotowywanie dokumentów dotyczących odwołań od decyzji administracyjnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
6) sporządzanie okresowych informacji z zakresu udzielanych świadczeń dla osób bezdomnych na potrzeby Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych,
7) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu świadczeń przyznanych osobom bezdomnym od gmin ostatniego miejsca zameldowania tych osób na pobyt stały,
8) załatwianie spraw interwencyjnych z zakresu świadczonej pomocy,
9) organizowanie pomocy społecznej w formie schronienia dla osób bezdomnych oraz wydawanie decyzji kierujących do placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym, którym Miasto Kielce zleciło realizację tego zadania,
10) budowanie systemu wsparcia dla osób bezdomnych,
11) aktywizacja osób bezdomnych,
12) przygotowanie osób bezdomnych do usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem,
13) prowadzenie streetworkingu:
a) patrolowanie miejsc niezamieszkałych,
b) prowadzenie interwencji kryzysowej,
c) asystowanie w pracy pracowników socjalnych,
14) współpraca z podmiotami środowiska lokalnego, zwłaszcza organizacjami pozarządowymi oraz wolontariuszami, na rzecz pomocy osobom bezdomnym,
15) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad jakością usług dla osób bezdomnych świadczonych przez placówki zapewniające schronienie na podstawie zawartych umów,
16) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

 

Opracował: Dział ds. Bezdomności, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content