Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

1. Informacje ogólne dla klienta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujące w lokalach/budynkach niedostosowanych architektonicznie do ich potrzeb mogą otrzymać środki finansowe PFRON (dopłatę) na zakup lub zamianę dotychczasowego mieszkania na mieszkanie pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

 

2. Podstawa prawna

  • 47 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.).
  • uchwała nr 5/2022 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 kwietnia 2022  roku w sprawie zatwierdzenia programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.
  • uchwała nr 63/2022 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych zasad finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.
  • uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 listopada 2023 roku wprowadzająca zmiany w programie  „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

3. Beneficjenci programu

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego,
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • dysponuje tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego.

 

4. Termin naboru

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 3 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

5. Formularze do pobrania

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w przygotowanym przez PFRON i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem MOPR w Kielcach. Pośrednictwo oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Beneficjenta.

Nie są przyjmowane wnioski w formie papierowej.

 

6. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 8, tel. +48 41 331 25 24, wew. 234.

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 15.01.2024 r.

Skip to content