Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

1. Informacje ogólne dla klienta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają status absolwenta, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, mogą otrzymać wsparcie finansowe PFRON do wynajmu mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wysokość wsparcia będzie zależna od lokalizacji mieszkania oraz od rodzaju niepełnosprawności absolwenta. Na wyższą kwotę pomocy finansowej będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

2. Podstawa prawna

  • art. 47 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz. 573 z późn. zm.).
  • uchwała nr 4/2022 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.
  • uchwała nr 62/2022 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych zasad finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

3. Beneficjenci programu

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

4. Termin naboru

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 3 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

5. Formularze do pobrania

Wnioski o dofinasowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w przygotowanym przez PFRON i bezpłatnie udostępnionym „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem MOPR w Kielcach. Pośrednictwo oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Beneficjenta.

Nie są przyjmowane wnioski w formie papierowej.

6. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 14, tel. +48 41 331 25 24, wew. 250.

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 03.08.2022 r.

Skip to content