Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

1. Informacje ogólne dla klienta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają status absolwenta, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą mogą otrzymać wsparcie finansowe PFRON do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wysokość wsparcia będzie zależna od lokalizacji mieszkania oraz od sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego).

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

 

2. Podstawa prawna

 • art. 47 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.).
 • uchwała nr 4/2022 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 kwietnia 2022  roku w sprawie zatwierdzenia programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.
 • uchwała nr 62/2022 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych zasad finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.
 • uchwała nr 26/2023 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2023 roku wprowadzająca zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

3. Beneficjenci programu

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na przyczynę niepełnosprawności,
 • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane z tytułu narządu słuchu,
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

4. Termin naboru

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

5. Formularze do pobrania

Wnioski o dofinasowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w przygotowanym przez PFRON i bezpłatnie udostępnionym „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem MOPR w Kielcach. Pośrednictwo oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Beneficjenta.

Nie są przyjmowane wnioski w formie papierowej.

 

6. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 8, tel. +48 41 331 25 24, wew. 234.

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 15.01.2024 r.

Skip to content