Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Wniosek o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON należy składać poprzez platformę internetową System Obsługi Wsparcia (SOW) w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
2) Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Wnioskodawca musi posiadać co najmniej 40% środków przewidzianych na realizację zadania.
3) O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • ie posiadają wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec PFRON, Miasta Kielce, MOPR w Kielcach,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byli stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy,
 • wniosek o dofinansowanie dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kielce.

2. Tryb udzielenia pomocy

Dofinansowanie następuje na wniosek Wnioskodawcy, złożony przez platformę internetową System Obsługi Wsparcia (SOW).

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna na dofinansowanie.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są w roku następującym po roku złożenia wniosku o dofinansowanie po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

5. Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 926).

6. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku gdy Wnioskodawca nie podlega wpisowi w KRS aktualny odpis potwierdzający status prawny, np. wypis z innego aktualnego rejestru lub ewidencji).
3. Statut.
4. Upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie ze Statutem lub innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji w przypadku podpisania wniosku przez osoby inne niż wymienione w KRS/właściwej ewidencji.
5. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) – załącznik nr 1.
6. Oświadczenia – załącznik nr 2 – dotyczące:

 • posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • zatrudnienia/zaangażowania fachowej kadry do obsługi realizowanego zadania,
 • posiadania lub nie posiadania żadnych wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec PFRON, Miasta Kielce oraz MOPR w Kielcach,
 • iż, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku Wnioskodawca nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,
 • zapewnienia odpowiednich warunków uczestnikom zadania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku do celów związanych z realizacją przez MOPR w Kielcach zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

7. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.):

 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

8. W przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:

 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

9. Dokumenty i informacje o przeprowadzonych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych w ostatnich dwóch latach poprzedzających złożenie wniosku.
10. Program merytoryczny oraz kosztorys przedsięwzięcia wraz z podaniem nazwy, szczegółowego zakresu, miejsca realizacji oraz grupy docelowej mającej brać udział w przedsięwzięciu.

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu finansowego PFRON w roku następującym po roku złożenia wniosku MOPR w Kielcach może zażądać uaktualnienia bądź dostarczenia dodatkowych dokumentów, w szczególności:

 • zaświadczenia z banku o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • listy osób niepełnosprawnych mających być uczestnikami realizowanego przedsięwzięcia.

Na żądanie MOPR w Kielcach Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów załączonych jako skany do SOW.

7. Formularze do pobrania

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 7, tel.+48 41 331 25 24 wew. 243

 

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 03.11.2023 r.

Skip to content