Sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

1. Informacje ogólne dla klienta

 • Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
 • które posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • u których zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;
 • których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca musi posiadać co najmniej 20% środków przewidzianych na realizację zadania.

2. Tryb udzielenia pomocy

Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego.

Druk wniosku o dofinansowane zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Studziennej 2 w pokoju nr 7. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do wyczerpania środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna na dofinansowanie.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

5. Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 926).

6. Wymagane dokumenty

Załączniki do wniosku:

 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.
 • Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO.
 • Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty dla celów związanych
  z ubieganiem się przez osobę z niepełnosprawnością w MOPR w Kielcach o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.
 • Oferta cenowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodatkowe dokumenty:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki dofinansowania i posiadaniu wymaganego udziału własnego (wymagane po przyznaniu dofinansowania).
 • Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych
  z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.
 • Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.

7. Formularze do pobrania

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 7, tel.+48 41 331 25 24 wew. 243

 

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 14.11.2023r.

Skip to content