Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

1. Informacje ogólne dla klienta

 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON należy składać poprzez platformę internetową System Obsługi Wsparcia (SOW) w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca musi posiadać co najmniej 20% środków przewidzianych na realizację zadania.
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się – jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • nie posiadają wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec PFRON, Miasta Kielce, MOPR w Kielcach,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy,

2. Tryb udzielenia pomocy

Dofinansowanie następuje na wniosek Wnioskodawcy, złożony przez platformę internetową System Obsługi Wsparcia (SOW).

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilno-prawna na dofinansowanie.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są w roku następującym po roku złożenia wniosku o dofinansowanie po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

5. Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 926).

6. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy Wnioskodawca nie podlega wpisowi w KRS lub CEIDG aktualny odpis potwierdzający status prawny, np. wypis z innego aktualnego rejestru lub ewidencji).
 3. Upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie ze Statutem lub innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji w przypadku podpisania wniosku przez osoby inne niż wymienione w KRS/CEIDG/właściwej ewidencji.
 4. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO) – załącznik nr 1.
 5. Oświadczenia – załącznik nr 2 – dotyczące:
 • posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • posiadania lub nie posiadania żadnych wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec PFRON, Miasta Kielce oraz MOPR w Kielcach,
 • iż, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku Wnioskodawca nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku do celów związanych z realizacją przez MOPR w Kielcach zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 1. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.):
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe
 • informacja o otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe – załącznik nr 3,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 4,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 1. W przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 1. Dokumenty i informacje potwierdzające prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 3. Zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek.
 4. W przypadku Wnioskodawców nie będących płatnikami podatku VAT zaświadczenie z urzędu skarbowego o statusie rejestracji podatnika podatku od towarów i usług.
 5. Oferty cenowe wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu finansowego PFRON w roku następującym po roku złożenia wniosku MOPR w Kielcach może zażądać uaktualnienia bądź dostarczenia dodatkowych dokumentów, w szczególności:

 • zaświadczenia z banku o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.

Na żądanie MOPR w Kielcach Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów załączonych jako skany do SOW.

7. Formularze do pobrania

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 7, tel.+48 41 331 25 24 wew. 243

 

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 03.11.2023r.

Skip to content