Sprzęt rehabilitacyjny

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Sprzęt rehabilitacyjny

1. Informacje ogólne dla klienta

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne indywidualne, u których zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu zakupionego sprzętu,
  • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, której przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed podpisaniem umowy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Dofinansowanie następuje na wniosek zainteresowanego.
  • Druk wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 8. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.

3. Tryb załatwienia sprawy

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku braku środków finansowych pismo informacyjne z uzasadnieniem.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 926).

6. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO.

5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty stwierdzające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych oraz zakupu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.

6. Oferta cenowa na zakup sprzętu/urządzenia.

7. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym
w systemie SOW.

8. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.

 

7. Formularze do pobrania – osoba niepełnosprawna

1. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.pdf
2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.pdf
3. RODO – klauzula informacyjna.pdf
4. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
5. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf

8. Formularze do pobrania

„Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają wnioski poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia). Wszystkie formularze oraz wymagane dokumenty dostępne są na platformie SOW.”

9. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 9, tel.+48 41 331 25 24 wew. 235

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 03-11-2022

Skip to content