Świadczenie wychowawcze – Program „Rodzina 500+”

Home / Formy pomocy / Świadczenia rodzinne / Świadczenie wychowawcze – Program „Rodzina 500+”

1. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Bodzentyńska 32/40, tel. +48 41 343 21 33, +48 604 767 079, +48 606 846 945 – infolinia

2. Informacje ogólne dla klienta

1)      Celem świadczenia wychowawczego – Program „Rodzina 500+” jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

2)      Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

3)      Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

4)      Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

5)      W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

6)      W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

7)     Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Uwaga: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 30 marca 2016 r. odbiór decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz zakładanie kart przedpłaconych odbywa się przy ul. Wesołej 51, VI piętro, pok. 616.

Uwaga: Do programu włączyło się 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W nowej odsłonie programu wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

Rodzina 500+ dla wszystkich dzieci

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany do Programu „Rodzina 500+”, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym świadczenie wychowawcze zostało przyznane na dany okres, drugi rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Uproszczone procedury

Osobie której zostanie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana na adres poczty elektronicznej informacja
o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Tym samym przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Istotną zmianą jest przesunięcie okresu świadczeniowego i związanego z nim okresu składania wniosków.
W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do 31 maja 2021 r.
Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek do 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 października 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 30 listopada 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 października 2019 r. do 31 października 201 9r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 grudnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 stycznia 2020 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 29 lutego 2020 r.

Uwaga

Osoby pobierające świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, we wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wpisują wszystkie dzieci do 18. roku życia (także pierwsze dziecko). Wypłata świadczeń na pierwsze dziecko będzie zrealizowana
z wyrównaniem od 1 lipca (pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony do dnia 30 września br.). Świadczenie na pozostałe dzieci zostanie wypłacone od 1 października 2019 r.

Więcej informacji:

3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje

 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód,
 • obywatelom polskim,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej,
 • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,  jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

4. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018 poz. 2220 z późn. zm.);
 • Ustawa z 26 kwietnia 2019 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 poz. 924 z późn. zm.);
 • Ustawa z 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz 1428);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1465, 1466);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2017 roku. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (Dz.U. poz. 1014);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 grudnia 2016 roku. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. poz. 2234).

5. Tryb udzielania świadczeń rodzinnych

Składa się z następujących etapów:

1)      Złożenie wniosku o udzielenie świadczenia wychowawczego (osobiste, pisemne, może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc).

2)      Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym oraz rozeznanie sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

3)      Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4)      Realizacja przyznanych świadczeń odbywa się w okresach miesięcznych.

5)      Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej zobowiązany jest do powiadomienia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Do wniosku o 500+ dołącza się odpowiednio:

1)    kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2)      kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terenie RP, który uprawnia do wykonywania pracy.

3)      odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

4)      odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

5)      odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6)      orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7)      inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

6. Formularze do pobrania

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf
3. Oświadczenie o wysokości dochodów.pdf

7. Harmonogram wypłat Program „Rodzina 500+”

Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500+” 

8. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych,  ul. Bodzentyńska 32/40, tel. +48 41 343 21 33, +48 604 767 079, +48 606 846 945 – infolinia

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych, stan na dzień 25-06-2019