Informacja o udzieleniu zamówienia – Zakup i dostawa artykułów biurowych, sprzętu AGD, artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby funkcjonowania Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach

Kielce, dnia 01-12-2022 r

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczącego zapytania ofertowego nr MOPR/SDU/8/2022 z dnia 18-11-2022 r

na zakup i dostawę artykułów biurowych, sprzętu AGD, artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby funkcjonowania Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach  w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content