Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/2/2022

Kielce, dnia 10.05.2022 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 29.04.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących”, numer referencyjny: MOPR/2/2022

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content