Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do Uchwały NR LIII/1042/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2022 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content