Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Kielce, dnia 19.05.2022 r.

 INFORMACJA

W dniu 10 maja 2022 roku Prezydent Miasta Kielce ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na rok 2022 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON zgodnie z art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) i § 12 ust. 3 załącznika do Uchwały nr LIII/1042/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content