Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach

Home / Jednostki organizacyjne / Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach

Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach

Symbol: „ZP”
Właściwość: Placówka wychowuje i sprawuje całodobową opiekę, zaspakajając psychofizyczne potrzeby dziecka odpowiednie do jego potrzeb życiowych, wieku i możliwości rozwojowych
Ilość miejsc: 11
Adres: 25–533 Kielce, ul. Marszałkowska 12
Dyrektor: p.o. Renata Szczepańska
Godziny pracy: Placówka całodobowa
  • +48 41 367 63 26

Do podstawowych zadań Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach należy

  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
  • realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
  • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnianie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content