Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Całodobowej

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Całodobowej

Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Całodobowej

Symbol: „I.P.”
Adres: 25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, pokoje nr 17, 18 – parter
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30
Kierownik: Dariusz Mosiołek
  • +48 41 331 25 24 wew. 229, 241

Do zadań Działu ds. Instytucjonalnej Pomocy Całodobowej należy:

1) przyjmowanie oraz ocena merytoryczna skompletowanych dokumentów osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy oraz Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku,
2) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie z terenu całego kraju,
3) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących skierowania, umieszczenia oraz ustalenia odpłatności za pobyt w placówce,
4) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej domów pomocy społecznej oraz rodzinnych domów pomocy,
5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osób przebywających w placówkach,
6) współpraca z dyrekcją i pracownikami domów pomocy społecznej oraz rodzinnych domów pomocy,
7) współpraca z działami i kierownikami Rejonów Opiekuńczych Ośrodka oraz pracownikami socjalnymi w szpitalach,
8) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej (m.in. przeprowadzenie kontroli, rozpatrywanie skarg mieszkańców i ich rodzin, uczestniczenie w tworzeniu regulaminów, uchwał, udział w posiedzeniach zespołów, głos doradczy w zakresie podejmowanych inicjatyw przez domy pomocy społecznej oraz rodzinne domy pomocy, ocena merytoryczna dokumentów dotyczących odpłatności gminy Kielce za pobyt mieszkańców w placówkach),
9) wspieranie inicjatyw, projektów dotyczących działalności domów pomocy społecznej oraz rodzinnych domów pomocy,
10) uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw trudnych, problemowych, zgłaszanych przez placówki, osoby korzystające z usług oraz ich rodziny,
11) opracowywanie i sporządzanie umów dotyczących odpłatności ze strony osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca domu pomocy społecznej lub rodzinnego domu pomocy, monitorowanie terminowości wpłat,
12) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Dziale.

Opracował: Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Całodobowej, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content