Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

Symbol: „OI-T”
Adres: 25–419 Kielce, ul. Żniwna 4
Kierownik: Karol Latos
Zastępca kierownika: Ewa Gawęcka
Godziny urzędowania: poniedziałek–piątek 7.30–18.00
sobota 7.30-15.30
Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek–niedziela całodobowo
  • +48 41 367 66 74
  • +48 41 367 63 25
  • +48 41 311 11 17

W skład Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego wchodzi

  • Punkt Pomocy Doraźnej – symbol „PPD”,
  • Punkt Interwencji Kryzysowej – symbol „PIK”,
  • Mieszkania Treningowe dla Osób Bezdomnych uzależnionych od alkoholu – symbol “MT”,
  • Punkt Konsultacyjno-Streetworkerski – symbol „PK-S”,
  • Świetlica czynna poniedziałek–niedziela 8–18 / Ogrzewalnia czynna poniedziałek–niedziela 18–8.

Do zadań Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego należy

1) przyjmowanie do Punktu Pomocy Doraźnej osób w stanie nietrzeźwości, znajdujących się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych,
2) wydawanie decyzji o odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej,
3) motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
4) monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej,
5) udzielanie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w Ogrzewalni/Świetlicy,
6) zapewnienie osobom będącym w sytuacji kryzysowej miejsca pobytu na okres przejściowy i krótkotrwały w punkcie Interwencji Kryzysowej,
7) świadczenie pracy socjalnej wspomagającej osoby bezdomne w pokonywaniu trudności i przygotowaniu się do usamodzielnienia się,
8) motywowanie do podejmowania działań aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo,
9) prowadzenie mieszkań treningowych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu,
10) sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe przeznaczone na świadczenie dla osób bezdomnych i nadzorowanie wydatków w tym zakresie,
11) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania świadczeń z pomocy społecznej dla osób bezdomnych i wydawanie decyzji w tych sprawach,
12) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu świadczeń przyznanych osobom bezdomnym od gmin ostatniego miejsca zameldowania tych osób na pobyt stały,
13) współpraca z innymi służbami, instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
14) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym.

Opracował: Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content