Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Home / O nas / Struktura organizacyjna / Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Symbol: „SOW”
Adres: 25–363 Kielce, ul. Wesoła 51, I piętro, sektor C, pok. 113-122
Kierownik: Agnieszka Im-Chatys
Zastępca kierownika: Anna Hajduk
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 8–18
Dojazd: Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 1,4,8,19,28,30,33,45,50,51,108,Z,OW – przystanek: Seminaryjska/Jana Pawła II
lub nr: 2,4,19,27,29,30,34,44,54,103 – przystanek: Jana Pawła II
oraz transportem komunikacji prywatnej – bus.
 • +48 41 368 18 67
 • +48 41 368 18 67
 • +48 41 368 18 74 Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych czynny pon.–pt. 8–18
 • 195 13 Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” czynny całodobowo
 • 195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo

Podstawa prawna realizowanych zadań

 1. Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
 2. Ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2023 r. poz. 535 )
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.czerwca 2023 roku w sprawie standardu  podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach   ( Dz.U. 2023 r. poz. 1158 );
 4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 t.j.),

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej  (SOW) w Kielcach
jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Do podstawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej należą :

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej
 • świadczenie osobom doznającym przemocy domowej specjalistycznych usług w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno – wspomagającym i potrzeb bytowych (w tym: zapewnienie całodobowego schronienia w Hostelu przy Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Osób Doznających Przemocy Domowej SOW),
 • realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – indywidualnych i grupowych w Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc Domową SOW,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego i socjalnego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych,
 • pełnienie dyżurów w telefonach zaufania,
 • stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
 • udział w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Programu Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej i procedury „Niebieskie Karty”, we współpracy z innymi uprawnionymi podmiotami,
 • prowadzenie analiz dotyczących zjawiska przemocy domowej i sprawozdawczości z zadań realizowanych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej (SOW) udziela bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej, świadkom przemocy, osobom stosującym przemoc domową oraz osobom i rodzinom zagrożonym przemocą domową. Z pomocy mogą korzystać osoby dorosłe oraz  w uzasadnionych sytuacjach dzieci i młodzież. Adresatami realizowanych przez SOW zadań są także podmioty wykonujące ustawowe obowiązki w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
W SOW pomoc można uzyskać w sytuacji: przemoc domowa, problemów rodzinnych, wychowawczych, problemów alkoholowych, kryzysów małżeńskich i osobistych. Nie obowiązuje rejonizacja, nie jest wymagane skierowanie. Osoby przyjmowane są z terenu całej Polski.
Osoby w sytuacji kryzysowej przyjmowane są natychmiast!
Placówka dysponuje całodobowym hostelem dla osób doznających przemocy domowej, które znajdują się w sytuacji kryzysowej (18 miejsc).

W SOW pomoc dostępna jest także w ramach Telefonów Zaufania:

Telefon w sprawach rodzinnych – 41 368 18 74 ( od pon. – pt. w godz.: 08.00 – 18.00 )

Miejski Telefon Zaufania „STOP PRZEMOCY” – 195 13 ( całodobowy )

Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25 ( całodobowy )
*Telefon Zaufania dla osób w kryzysach emocjonalnych uruchomiony został z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego, zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

Bezpłatne formy pomocy dostępne w SOW:
poradnictwo rodzinne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo pedagogiczne
poradnictwo prawne
poradnictwo socjalne
zapewnienie całodobowego  schronienia w Hostelu   –  w sytuacji kryzysowej wywołanej  przemocą
zapewnienie dostępu do pomocy medycznej
interwencja kryzysowa
grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób doznających przemocy domowej
program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową
terapia indywidualna
terapia małżeńska i rodzinna
mediacje rodzinne
treningi psychologiczne
zajęcia profilaktyczne, szkolenia
doradztwo i edukacja
telefony zaufania

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

 •  Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy Domowej wraz z Hostelem

Symbol: „SOW”
Adres: 25–852 Kielce, ul. Olkuska 18
Kierownik: Agnieszka Im-Chatys
Zastępca kierownika: Anna Hajduk
Godziny pracy: czynny całodobowo
Dojazd: Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: ( oznaczona symbolem C ),
19 ( kierunek ul. Chorzowska ), 27, 29.
 • +48 41 366 10 52 czynny całodobowo

Opracował: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, stan na dzień 04-04-2024

Skip to content