Ogłoszenie o zamówieniu – usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc – MOPR/1/2021

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265095-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2021/S 100-265095
Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc
Numer referencyjny: MOPR/1/2021
Dz.U./S S100
26/05/2021
265095-2021-PL

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres pocztowy: ul. Studzienna 2
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606 206 214
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mopr.kielce.pl/category/przetargi/
(…)
Skip to content