Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce – nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

 

na realizację zadań własnych miasta, które zostaną zlecone w roku 2021 w następujących zakresach:

  1.  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

 

Skip to content