Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), § 12 ust. 3 załącznika do Uchwały NR LXIX/1388/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023, § 1 ust. 3 Uchwały NR LXXIII/1484/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku oraz Upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce znak: OK-I.0052.1.661.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do wykonywania wszelkich czynności, w tym zawierania umów cywilnoprawnych związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych miasta na 2023 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content