Ogłoszenie – Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Numer postępowania: MOPR/14/2020
Kielce, dnia 25.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
25-544 Kielce, ul. Studzienna 2,
tel. 41 3312524, fax. 41 3685057
Strona internetowa: www.mopr.kielce.pl
e- mail: przetargi@mopr.kielce.pl

Prowadzący postępowanie:
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl
e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl

2)Tryb udzielenia zamówienia:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu

3) Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie kursów dla 80 uczestników projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content