Ogłoszenie – Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc

20/12/2019
607361-2019-PL

Polska-Kielce: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2019/S 246-607361

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Studzienna 2
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721
Kod pocztowy: 25-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413685057
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mopr.kielce.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mopr.kielce.pl/category/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5) Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dla uprawnionych mieszkańców Kielc
Numer referencyjny: MOPR/ZP/341/34/2019

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content