Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023

Home / Programy i projekty finansowane z budżetu państwa / Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023

Program ,, Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
finansowany z dotacji celowej budżetu Państwa
i środków własnych Gminy Kielce

 

Celem  Programu ,, Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest:

  1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z potrzeb rozeznanych wśród seniorów Kielc, wpisujących się we wskazane  w programie obszary.
  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Kielce przez dostęp do tzw. „ opieki na odległość”.

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, przebywających na terenie Gminy Kielce, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe  lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swym zakresem dwa moduły:

Moduł I – mający na celu wsparcie osób 65+ poprzez świadczenie usług w zakresie dowiezienia seniora na wizytę lekarską lub urzędu,

Moduł II – mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób 65+ przez dostęp do tzw. „ opieki na odległość”  tj. dofinansowanie kosztów użytkowania tzw. ,,opaski bezpieczeństwa ”.

Seniorzy, w wieku 65 lat i więcej zgłaszający chęć udziału  w Programie  kontaktują  się przez ogólnopolską infolinię  lub z koordynatorem Programu, jak również bezpośrednio z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem  847  osób.

Usługi wsparcia  a także dostęp do tzw. ,, opieki na odległość”  w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 ułatwią seniorom codzienne funkcjonowanie a także poprawią ich bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  514 643 274

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

  • Małgorzata Kojacz
  • Jadwiga Wrona

Sposób zgłoszenia do Programu:

Zgłoszenie przez:

  • ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11;
  • telefon koordynatora: 514 643 274;
  • bezpośrednio do MOPR ul. Studzienna 2: 41 331 25 24 w. 257

 

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 19-06-2023

Skip to content