Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024

Home / Programy i projekty finansowane z budżetu państwa / Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024

Program ,, Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
finansowany z dotacji celowej budżetu Państwa
i środków własnych Gminy Kielce

Cel programu:

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 adresowany jest do seniorów w wieku 60 lat i więcej, przebywających na terenie Gminy Kielce, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe  lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swym zakresem dwa moduły:

Moduł I – wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich.

Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Seniorzy, w wieku 60 lat i więcej zgłaszający chęć udziału  w Programie  kontaktują  się  z koordynatorem Programu, jak również bezpośrednio z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W ramach przyznanej dotacji gmina planuje objąć wsparciem 230  osób.

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich  a także dostęp do tzw. ,, opieki na odległość”  w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 ułatwią seniorom codzienne funkcjonowanie a także poprawią ich bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  514 643 274

Koordynatorzy Programu:

Małgorzata Kojacz

Jadwiga Wrona

Sposób zgłoszenia do Programu:

Zgłoszenie przez:

  • telefon koordynatora: 514 643 274;
  • bezpośrednio do MOPR ul. Studzienna 2: 41 331 25 24 w.25

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 04-06-2024

 

Skip to content