Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Home / Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej / Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Podprogram 2023

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł,
  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – Październik 2024  r.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

 • osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określane w art.7
  ustawy o pomocy społecznej oraz, których:
 • dochód nie przekracza  1 823,60  zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • dochód nie przekracza  1 410 zł dla osoby w rodzinie

 

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

 • osobiste stawiennictwo w rejonie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania  – dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 • przedłożenie oświadczenia w rejonie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
  o sytuacji dochodowej osoby/rodziny poświadczonego przez organizacje partnerską – dotyczy osób  nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

TERMIN KWALIFIKOWANIA DO PODPROGRAMU 2023 PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Grudzień 2023r.

 

DOTYCHCZAS NA TERENIE MIASTA KIELCE ŻYWNOŚĆ PRZEKAZYWANA BYŁA  PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

 • Caritas Diecezji Kieleckiej

Magazyn Caritas Kielce, ul. Chłopska 20A

 • Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kiecach

Magazyn w Kielcach ul. Karczówkowska 36

 • Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ”

Magazyn w Kielcach ul. Jagiellońska 42a

 • Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach

Magazyn w Kielcach ul. Turystyczna 1

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 574-221-896

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 12-10-2023

 

Skip to content