Projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

Home / Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej / Projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

 

Projekt Gminy Kielce Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest Partnerem nr 1, a Województwo Świętokrzyskie Partnerem Wiodącym.

Pozostałymi Partnerami są, Gmina Bieliny, Gmina Bodzentyn, Gmina Chęciny, Gmina Chmielnik, Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina Łagów, Gmina Łopuszno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Gmina Mniów, Gmina Morawica, Gmina Nowa Słupia, Gmina Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Pierzchnica, Gmina Raków, Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk.

Wartość projektu Gminy Kielce – 15 103 980,97 zł, w tym:

 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 14 273 262,02 zł,
 • wkład własny Gminy Kielce – 830 718,95 zł

Okres realizacji projektu  

Od 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.

Uczestnicy Projektu

Projekt skierowany jest do 1000 osób, w tym w 500 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Kielce – uczestników projektu:

 • seniorów 60+ wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczo-zdrowotnych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • seniorów 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • seniorów 60+ wymagających wsparcia o charakterze integracji społecznej oraz profilaktyczno-edukacyjnym,
 • 180 faktycznych opiekunów seniorów 60+, zamieszkujących z osobą niesamodzielną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Główny celem projektu

jest podniesienie uczestnictwa seniorów 60+ we wszystkich aspektach życia  społecznego i rozwój form wsparcia środowiskowego poprzez zwiększenie dostępności do nieodpłatnych:

 • usług opiekuńczych,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • usług profilaktyczno-edukacyjnych,
 • usług rekreacyjnych,
 • opieki wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych seniorów 60+

Formy wsparcia dla uczestników projektu

I. Seniorom 60+ oferujemy:

1. usługę gminnego koordynatora ds. lokalnego systemu wsparcia dla seniorów na rzecz zwiększenia komunikacji seniorów 60+ i ich opiekunów faktycznych ze środowiskiem lokalnym,

2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:

 • usługi asystenckie dla uczestników projektu z niepełnosprawnością, polegające na asystowaniu w załatwianiu spraw poza miejscem zamieszkania,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone wg indywidualnych potrzeb np. przez pielęgniarkę, fizjoterapeutę, rehabilitantanta,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone wg indywidualnych potrzeb np. przez psychologa, psychiatrę, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego,
 • pakiety rehabilitacyjne świadczone w formie np. zajęć nordic walking, aerobiku w wodzie, jogi, strechingu, zoomby,

3. usługi wspierające:

 • „Taksówka dla seniora” – usługa dla osób 65+, mających trudności w poruszaniu się komunikacją publiczną,
 • „Złota rączka” – usługa dla osób, które ze względu na dolegliwości zdrowotne lub trudną sytuację materialną nie potrafią wykonać drobnych napraw domowych,

4. usługi profilaktyczno-zdrowotne:

 • edukacyjne spotkania integracyjno-prozdrowotne np. jednodniowe wycieczki krajoznawczo-kulturowe, wyjścia do miejsc kultury i rekreacji, spotkania o charakterze prozdrowotnym połączone z wystąpieniem eksperta,
 • warsztaty profilaktyczno-zdrowotne stacjonarne i wyjazdowe np. spotkania w ośrodkach wsparcia dziennego, wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego, indywidualne konsultacje z ekspertem.

 

II. Opiekunom faktycznym seniorów 60+ oferujemy:

1. usługi opiekuńczo-zdrowotne:

 • opiekę wytchnieniową dla opiekuna seniora 60+ niesamodzielnego, ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • usługi terapeutyczno-psychologiczne – indywidualne konsultacje psychologa/psychoterapeuty.

Załączniki do pobrania:

Biuro Projektu
25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00-15:00
Osoby do kontaktu:

Katarzyna Snochowska, tel. 884 770 083

e-mail: k.snochowska@mopr.kielce.pl

Justyna Borek, tel. 883-770-065

e-mail: j.borek@mopr.kielce.pl

 

 

Skip to content