Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – na wykonanie usługi zorganizowania w latach 2021-2022 – 3 spotkań kulturalno – integracyjnych i 3 spotkań dla UP projektu

Kielce, dnia 24.11.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Na wykonanie usługi zorganizowania w latach 2021-2022  – 3 spotkań kulturalno-integracyjnych i 3 spotkań integracyjnych dla UP projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i Walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content