Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – na zakup i dostawę artykułów spożywczych do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” w Kielcach

Kielce, dnia 30.07.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Sieci Świetlic i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” w Kielcach niezbędnych do realizacji terapii z uczestnikami projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content