Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: W dniu 18.03.2020 r., na łączną kwotę 6 794,26 zł netto/ 8 356,94 zł brutto.
3. W dniu 25.05.2020 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.
4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: W wyniku przedmiotowego zamówienia wyłoniono wykonawcę, którym została Firma – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, która złożyła ofertę na kwotę: część 1 – 3 209,00 zł  brutto, część 2 – 4 633,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia 7 842,00 zł brutto.
5. Uzasadnienie wyboru: PHU EL HYDRO S.C. złożyła ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów, zarówno w części 1 jak i części 2 zamówienia.
6. Rozpoznanie prowadził(a): Agnieszka Gliździńska
Skip to content